Skip to main content

Vaccine FAQs (Vietnamese)

Vắc xin COVID-19

Tìm tài nguyên và câu trả lời cho các câu hỏi

Oregon Health Authority logo
hình vẽ tay cầm ống tiêm

Tìm kiếm câu hỏi về vắc xin COVID-19

Chúng tôi biết quý vị có thắc mắc về vắc xin. Chúng tôi đã có câu trả lời cho nhiều câu hỏi mà chúng tôi thường gặp nhất, bao gồm:

Phần hỏi đáp về chủ đề Vắc xin.
Hỏi Đáp
  

Khả năng tiếp cận: Đối với những người bị khuyết tật hoặc người không nói được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin theo các định dạng khác, chẳng hạn như bản dịch, bản in chữ lớn hay chữ nổi. Liên hệ với Trung tâm Thông tin Y tế theo số 1-971-673-2411, 711 TTY hoặc COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us

Yêu cầu in ấn: Quý vị có thể tải xuống các tài liệu trên trang này. OHA không cung cấp phiên bản giấy. Xin hãy in bất cứ nội dung quý vị cần.

Tiếp cận ngôn ngữ: OHA đang nỗ lực để cung cấp nội dung gốc bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Nhiều tài liệu trong phần tài nguyên cộng đồng của chúng tôi được đăng tải bằng nhiều ngôn ngữ. OHA cũng đang cung cấp tùy chọn Google™ Translate (Google™ Dịch) để hỗ trợ quý vị đọc trang web của OHA bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Google™ Translate không thể dịch tất cả các loại tài liệu và có thể không cung cấp bản dịch chính xác. Bất cứ ai dựa vào thông tin thu được từ Google™ Translate đều tự chịu rủi ro. OHA không đưa ra bất kỳ lời hứa, cam kết hoặc đảm bảo nào về tính chính xác của các bản dịch được cung cấp.

Câu hỏi chung về vắc xin: ORCOVID@211info.org


Facebook Español Twitter YouTube