Skip to main content

Vaccine FAQs (Hmong)

Tshuaj txhaj tiv thaiv Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19)

Tshawb nrhiav cov chaw muab kev pab cuam thiab cov lus teb rau cov lus nug 

Oregon Health Authority logo
ib daim duab txog ib txhais tes uas tuav ib koob tshuaj

Tshawb Nrhiav Cov Lus Nug Txog Tshuaj Txhaj Tiv Thaiv Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19)

Peb paub hais tias koj muaj ib co lus nug txog cov koob tshuaj tiv thaiv kab mob. Peb twb khaws tau ntau lo lus teb rau cov lus nug uas neeg feem coob nug peb lawm, muaj xws li:

Questions and answers about various vaccine topics.
Lo lus nug Lus teb
   

Kev Nkag Cuag Tau: Rau cov tib neeg uas muaj kev xiam oob qhab los sis cov tib neeg uas hais tau ib hom lus uas tsis yog Lus As Kiv, Lub Oos Kas Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Xeev Oregon (Oregon Health Authority, OHA) muaj peev xwm muab tau cov lus qhia paub sau ua lwm hom ntaub ntawv xws li muab txhais ua lwm hom lus, muab sau ua tus tsiaj ntawv loj, los sis muab sau ua cov ntawv su uas cov neeg tsis pom kev siv tau. Tiv tauj rau Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Cov Lus Qhia Paub Txog Fab Kev Noj Qab Haus Huv (Health Information Center) ntawm tus xov tooj 1-971-673-2411, 711 TTY los sis COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us

Cov tsab ntawv thov txog kev luam tawm: Koj muaj peev xwm rub tau cov ntaub ntawv siv tawm nyob rau ntawm nplooj no. Lub Oos Kas Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Xeev Oregon (Oregon Health Authority, OHA) tsis muaj cov hom ntawv luam tawm ua daim ntawv. Thov txhob ua siab deb koj tuaj yeem luam tawm tau txhua yam ntaub ntawv uas koj xav tau.

Kev nkag cuag tau rau hom lus: Lub Oos Kas Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Xeev Oregon (Oregon Health Authority, OHA) tab tom ua hauj lwm los mus muab cov ntsiab lus xub thawj ntawm cov hom lus uas tsis yog Lus As Kiv. Muaj ntau cov ntaub ntawv siv nyob rau hauv peb tshooj lus qhia txog cov chaw muab kev pab cuam rau cheeb tsam zej zos uas sau ua ntau yam lus. Tsis tas li ntawd Lub Oos Kas Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Xeev Oregon (Oregon Health Authority, OHA) kuj tseem muab kev xaiv siv Google™ Translate los mus pab koj txog rau kev nyeem Lub Oos Kas Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Xeev Oregon (Oregon Health Authority, OHA) lub vas sab (website) uas sau ua lwm yam lus dhau ntawm Lus As Kiv tib si. Google™ Translate tsis muaj peev xwm yuav txhais tau txhua hom ntaub ntawv thiab tej zaum nws kuj yuav tsis tuaj yeem txhais kom tau raug meej tseeb. Txhua tus neeg uas lawv pheej ee rau cov ntaub ntawv txhais uas tau los ntawm Google™ Translate ces lawv muaj feem ntsib kev phom sij rau lawv tus kheej. Lub Oos Kas Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Xeev Oregon (Oregon Health Authority, OHA) tsis tau muaj kev cog lus, kev ruaj siab, los sis kev lav ntxhias txog rau qhov kev txhais raug meej tseeb ntawm cov lus txhais uas muaj pab rau koj ntawd.

Cov lus nug txhua yam (thuaj pais) txog ntawm tus tshuaj txhaj ti thaiv kab mob: ORCOVID@211info.org


Facebook Español Twitter YouTube