COVID-19 Related Business Layoffs, Closures, and Unemployment Insurance Benefits

Nhận trợ giúp ở Việt Nam

Để yêu cầu cuộc gọi lại bằng tiếng Việt, vui lòng gửi tên, số điện thoại và ngôn ngữ mong muốn của bạn qua email đến địa chỉ OED_LANGUAGEACCESS@OREGON.GOV. Nhân viên của cơ quan sẽ gọi lại cho bạn bằng tiếng Việt theo thứ tự nhận được yêu cầu của bạn. Do lượng khách hàng rất đông, có thể mất vài ngày để chúng tôi gọi lại cho bạn. Vui lòng chờ phản hồi từ chúng tôi và chỉ gửi một tin nhắn.

   ĐƠN YÊU CẦU TRỢ CẤP BAN ĐẦU

Nếu cần giúp nộp đơn yêu cầu bồi thường Bảo Hiểm Thất Nghiệp theo tuần bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh, quý vị cũng có thể gọi đến một trung tâm WorkSource để trao đổi với nhân viên của Bộ Lao Động (Employment Department). Số điện thoại của tất cả các trung tâm đều được đăng tải tại http://www.worksourceoregon.org/Centers.html. Vui lòng cho nhân viên của chúng tôi biết quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ nào, từ đó chúng tôi sẽ gọi cho một thông dịch viên qua điện thoại phục vụ miễn phí hoặc kết nối quý vị với nhân viên song ngữ có trình độ.

Để giúp quý vị điền đơn yêu cầu bồi thường Bảo Hiểm Thất Nghiệp, trong cuộc gọi, chúng tôi sẽ cần thu thập các thông tin sau đây. Vui lòng chuẩn bị sẵn sàng trước khi gọi:

1. Số An Sinh Xã Hội (Social Security)

2. Quá trình làm việc trong 18 tháng qua, bao gồm: ngày tuyển dụng, tên, địa chỉ và

số điện thoại hãng sở

3. Mức lương/tổng thu nhập từ mỗi hãng sở

4. Số Đăng Ký Người Ngoại Quốc (Alien Registration Number) (nếu áp dụng)

5. Số điện thoại


 Situation in the U.S. and Globally

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) leads the U.S. response. The World Health Organization (WHO) guides the global response.

 Information from CDC   Information from WHO

For general information on COVID-19 in Oregon, call 211. If you are having a medical emergency, call 911.

 Contact Us

 Resources for the Community
Resources from Oregon Department of Education

Child Care Resources from Early Learning Division

In partnership with OHA, the Early Learning Division (ELD) has created new tools for addressing concerns in child care around COVID-19.

Resources from Oregon Higher Education

Updated on September 21st, 2020 01:49PM