COVID-19 Related Business Layoffs, Closures, and Unemployment Insurance Benefits

Ku hel caawin Soomaali ahaan

Si aad u codsatid wacitaanka dambe oo af Soomaali, fadlan ku soo dir magacaaga, lambarka, iyo luuqada la doorbiday OED_LANGUAGEACCESS@OREGON.GOV. Shaqaalaha wakaalada ayaa dib kuugu soo wacayo af Soomaali oo qaabka codsigaaga lagu helay. Sabab la xiriirto qiyamka macmiilka sareeyo, waxay qaadan kartaa dhoor maalmood in inaga aan kugu soo celino wacitaankaaga. Fadlan noo ogolow waqtiga lagu jawaabayo iyo kaliya ku soo dir hal fariin.

   CODSIGA QAANSHEEGASHADA HORE

   Shaqo iska fariisinta Ganacsiga, Xiritaannada, iyo Faa’iidooyinka Caymiska Shaqo la’aanta ee La xiriira COVID‐19

   Caawimaada Lacageed ee Shaqo La’aanta Cudurka Baahsan ee Oregon

Hadii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo xarfaynta hore ama todobaadle ee dalabka Caymiska Bilaa Shaqada oo ah luuqad aan ahayn Ingiriisi, waxa aad la hadli kartaa xarunta WorkSource si aad ula hadasho Shaqaalaha Waaxda shaqada. Lambarada taleefanada dhamaan xarumaha waxaa laga heli karaa http://www.worksourceoregon.org/Centers.html. Fadlan u sheeg shaqaalaheena luuqada aad doonayso in lagugu caawiyo, oo waxa aanu kugula soo hadli doonaa taleefanka anaka oo turjubaan nala joogo ama waxa aad kugu xidhi doonaa shaqaale luuqada garanaya oo xirfadle ah.

Si lagaaga caawiyo xaraynta dalabka Caymiska Bilaa Shaqada, waxa aanu u baahanahay in aanu qaadno macluumaadka marka aanu soo hadlayno. Fadlan diyaari kahor inta aanad soo hadal:

1. Lambarka Amniga Bulshada

2. Taariikhda shaqada ee 18 bilood ee lasoo dhaafay, oo ay ku jiraan: taariikhda shaqaalaysiinta,               ganacsiga cida loo shaqeeyo magacyada, cinwaanada, iyo lambarada taleefanka

3. Mushaharka/wadarta dakhliga ee cid kasta oo loo shaqeeyo

4. Lambarka Duwaanka Cida Kale (hadii ay ku munaasab tahay)

5. Lambarka taleefanka


 Situation in the U.S. and Globally

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) leads the U.S. response. The World Health Organization (WHO) guides the global response.

 Information from CDC   Information from WHO

For general information on COVID-19 in Oregon, call 211. If you are having a medical emergency, call 911.

 Contact Us

 Resources for the Community


Social Distancing

English


Spread facts, not fear.

Oregon is seeing an increase in incidents of discrimination and harassment related to the COVID-19 virus. It is important that all people, businesses, and other organizations act on facts, not bias or xenophobia. Health officials confirm there are no links between COVID-19 infection and a person’s race, color, gender, sexual orientation, gender identity, religion, ability, or national origin. COVID-19 can infect anyone who is exposed to it, and anyone can spread COVID-19. 

English


In consideration of staffing challenges and health concerns due to COVID-19, Governor Kate Brown announced a statewide closure of Oregon K-12 schools from Monday, March 16 through Tuesday, April 28.

OHA knows we are asking a lot of Oregonians in order to protect those who are particularly vulnerable to this virus, and there is a lot of fear and anxiety in our communities. Educators are the heart of our schools, which in turn are the heart of our communities. In the wake of COVID-19’s arrival in Oregon, our schools are facing operational and business challenges.

We stand with the governor and our education partners as they make difficult decisions in response to these operational challenges in their school communities.

Resources from Oregon Department of Education

Child Care Resources from Early Learning Division

In partnership with OHA, the Early Learning Division (ELD) has created new tools for addressing concerns in child care around COVID-19.

Resources from Oregon Higher Education

Updated on September 21st, 2020 01:49PM