COVID-19 Related Business Layoffs, Closures, and Unemployment Insurance Benefits

ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນພາສາລາວ

ຖ້າຫາກຕ້ອງການການໂທກັບເປັນພາສາລາວ, ກະລຸນາສົ່ງອີເມວໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານ, ເບີໂທລະສັບ ແລະ ພາສາທີ່ຕ້ອງການຫາ OED_LANGUAGEACCESS@OREGON.GOV. ພະນັກງານຕົວແທນຈະໂທກັບຫາທ່ານເປັນພາສາລາວ ເມື່ອໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ. ເນື່ອງຈາກມີລູກຄ້າຈໍານວນຫຼາຍ ອາດຈະໃຊ້ເວລາສອງສາມມື້ເພື່ອທີ່ພວກເຮົາຈະໂທກັບຫາທ່ານ. ກະລຸນາໃຫ້ເວລາພວກເຮົາໃນການຕອບ ແລະ ສົ່ງພຽງຂໍ້ຄວາມດຽວ.

   ເງນຊິ ່ວຍເຫຼອສື າລໍ ບການ ັປດພະ ົນກງານ, ການ ກັ ງານ, ການ ງານ, ການປດກິ ດຈະ ິການ ແລະ ການ ແລະ ການ ແລະ ປະກນັ ການຫວ່າງງານທີ ່ກ່ຽວຂອງກ ້ ບ COVID ບ ັ COVID-19

   ການຊ່ວຍເຫຼອການຫວ ື ່າງງານຈາກໂຣກລະບາດໃນລດ Oregon

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນການເກັບເອກະສານຮ້ອງຂໍເງິນປະກັນຫວ່າງງານເປັນພາສາອຼື່ນນອກຈາກພາສາອັງກິດ, ທ່ານຍັງສາມາດໂທຫາສູນ WorkSource ເພຼື່ອປຶກສາກັບພະນັກງານໃນພະແນກແຮງງານ. ໝາຍເລກໂທລະສັບສໍາລັບສູນທັງໝົດມີໄວ້ທີ່ http://www.worksourceoregon.org/Centers.html. ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານພວກເຮົາຮູ້ພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຊ່ວຍເຫ ຼືອ, ແລະ ພວກເຮົາອາດໂທຫາບໍ່ວ່າເປັນໂທລະສັບໂທຟຣີຫານາຍແປພາສາ ຫ ຼື ເຊຼື່ອມຕໍ່ທ່ານກັບພະນັກງານທີ່ມີຄຸນວຸດທິທັງສອງພາສາ. ເພຼື່ອຊ່ວຍໃນການເກັບກໍາເອກະສານຄໍາຮ້ອງຂໍຈ່າຍເງິນປະກັນຫວ່າງງານ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເກັບກໍາຂໍ້ມູນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໃນລະຫວ່າງການໂທຫາ. ກະລຸນາກຽມພ້ອມກ່ອນການໂທຫາ: 1. ລະຫັດປະກັນສັງຄົມ 2. ປະຫວັດການເຮັດວຽກ 18 ເດຼືອນຜ່ານມາ, ລວມທັງວັນທີເຮັດວຽກ, ທຸລະກິດຜູ້ຈ້າງງານ ຊຼື່, ທີ່ຢູ່ມ ແລະ ໝາຍເລກໂທລະສັບ 3. ເງິນເດຼືອນ/ລາຍຮັບທັງໝົດຈາກຜູ້ຈ້າງງານທັງໝົດ 4. ໝາຍເລກທະບຽນຕ່າງດ້າວ (ຖ້າມີ) 5. ໝາຍເລກໂທລະດັບ


 Situation in the U.S. and Globally

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) leads the U.S. response. The World Health Organization (WHO) guides the global response.

 Information from CDC   Information from WHO

For general information on COVID-19 in Oregon, call 211. If you are having a medical emergency, call 911.

 Contact Us

 Resources for the Community


Social Distancing

English


Spread facts, not fear.

Oregon is seeing an increase in incidents of discrimination and harassment related to the COVID-19 virus. It is important that all people, businesses, and other organizations act on facts, not bias or xenophobia. Health officials confirm there are no links between COVID-19 infection and a person’s race, color, gender, sexual orientation, gender identity, religion, ability, or national origin. COVID-19 can infect anyone who is exposed to it, and anyone can spread COVID-19. 

English


In consideration of staffing challenges and health concerns due to COVID-19, Governor Kate Brown announced a statewide closure of Oregon K-12 schools from Monday, March 16 through Tuesday, April 28.

OHA knows we are asking a lot of Oregonians in order to protect those who are particularly vulnerable to this virus, and there is a lot of fear and anxiety in our communities. Educators are the heart of our schools, which in turn are the heart of our communities. In the wake of COVID-19’s arrival in Oregon, our schools are facing operational and business challenges.

We stand with the governor and our education partners as they make difficult decisions in response to these operational challenges in their school communities.

Resources from Oregon Department of Education

Child Care Resources from Early Learning Division

In partnership with OHA, the Early Learning Division (ELD) has created new tools for addressing concerns in child care around COVID-19.

Resources from Oregon Higher Education

Updated on September 21st, 2020 01:49PM