COVID-19 Related Business Layoffs, Closures, and Unemployment Insurance Benefits

Tau txais kev pab ua lus Hmoob

Txhawm rau thov kom hu rov qab ua lus Hmoob, thov sau koj lub npe, tus xov tooj, thiab yam lus uas nyiam hais mus rau OED_LANGUAGEACCESS@OREGON.GOV. Ib tus neeg ua hauj lwm hauv lub koom haum yuav hu rov qab tuaj rau koj raws li thib uas tau txais koj qhov kev thov. Vim tias muaj cov neeg siv khoom coob heev, tej zaum yuav siv sij hawm li ob peb hnub peb thiaj hu tau rov qab tuaj rau koj. Thov muab sijhawm rau peb los teb rau koj thiab tsuas xa ib tsab lus nkaus xwb tau lawm.

Yog tias koj xav tau kev pab thov nyiaj rov qab rau Kev Tuav Pov Hwm Kev Poob Hauj Lwm thaum pib los sis ib vij ib zaug ua lwm hom lus dhau ntawm lus As Kiv, koj tuaj yeem hu rau lub WorkSource sib tham nrog tus neeg ua hauj lwm hauv Chav Hauj Lwm Txais Neeg Ua Hauj Lwm. Cov xov tooj ntawm cov chaw muaj nyob rau ntawm http://www.worksourceoregon.org/Centers.html. Thov qhia rau peb cov neeg ua hauj lwm paub txog yam lus uas koj xav tau kev pab, thiab peb mam hu ib tus kws txhais lus pab dawb los sis txuas koj li xov tooj mus rau tus neeg ua hauj lwm uas paub ntau ho lus.

Txhawm rau pab koj sau koj daim ntawv thov nyiaj rov rau Kev Tuav Pov Hwm Poob Hauj Lwm, peb yuav tau txheeb sau cov ntaub ntawv hauv qab no ncua sij hawm tham xov tooj. Thov npaj kom txhij ua ntej yuav hu:

1. Tus nab npawb Social Security

2. Keeb kwm ua hauj lwm 18 lub hlis dhau los, suav nrog: cov hnub tim ntawm kev txais ua hauj lwm,            tus tswv lag luam lub npe, chaw nyob, thiab cov xov tooj

3. Lub nyiaj hli/xam tag nrho qhov khwv tau los ntawm tej tus tswv hauj lwm.

4. Alien Tus Nab Npawb Tso Npe (yog tias siv)

5. Npawb xov tooj


 Situation in the U.S. and Globally

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) leads the U.S. response. The World Health Organization (WHO) guides the global response.

 Information from CDC   Information from WHO

For general information on COVID-19 in Oregon, call 211. If you are having a medical emergency, call 911.

 Contact Us

 Resources for the Community


Social Distancing

English


Spread facts, not fear.

Oregon is seeing an increase in incidents of discrimination and harassment related to the COVID-19 virus. It is important that all people, businesses, and other organizations act on facts, not bias or xenophobia. Health officials confirm there are no links between COVID-19 infection and a person’s race, color, gender, sexual orientation, gender identity, religion, ability, or national origin. COVID-19 can infect anyone who is exposed to it, and anyone can spread COVID-19. 

English


In consideration of staffing challenges and health concerns due to COVID-19, Governor Kate Brown announced a statewide closure of Oregon K-12 schools from Monday, March 16 through Tuesday, April 28.

OHA knows we are asking a lot of Oregonians in order to protect those who are particularly vulnerable to this virus, and there is a lot of fear and anxiety in our communities. Educators are the heart of our schools, which in turn are the heart of our communities. In the wake of COVID-19’s arrival in Oregon, our schools are facing operational and business challenges.

We stand with the governor and our education partners as they make difficult decisions in response to these operational challenges in their school communities.

Resources from Oregon Department of Education

Child Care Resources from Early Learning Division

In partnership with OHA, the Early Learning Division (ELD) has created new tools for addressing concerns in child care around COVID-19.

Resources from Oregon Higher Education

Updated on September 21st, 2020 01:49PM